Prace badawczo-rozwojowe

Z racji innowacyjnego charakteru podstawowego obszaru działalności firma podejmowała i ciągle podejmuje szereg prac o charakterze badawczo-rozwojowym – wdrażana jest nowa aparatura zabezpieczająca i urządzenia łączności, opracowywane są nowatorskie rozwiązania komunikacyjne pomiędzy nowo wprowadzanymi na rynek urządzeniami różnych producentów, tworzone są stanowiska laboratoryjne do testowania systemów automatyki sieciowej. Oprócz przedstawionej powyżej działalności podstawowej firma prowadzi również liczne prace o charakterze badawczo-rozwojowym, związane głównie z szeroko pojętą diagnostyką sieci elektroenergetycznej. W ostatnich latach dział B+R przedsiębiorstwa realizował działania związane z:

  • wdrożeniem systemu monitoringu sieci napowietrznych średniego napięcia z wykorzystaniem instalowanych w punktach rozłącznikowych zabezpieczeń MiROD,
  • diagnostyką off-line linii kablowych średniego napięcia,
  • wdrożeniem systemu dynamicznej obciążalności linii wysokiego napięcia DOL,
  • wprowadzeniem nowego systemu monitoringu napowietrznych linii średniego

W celu pozyskania dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej firma EnergoTech prowadzi współpracę z jednostkami naukowymi – Politechniką Lubelską oraz Instytutem Energetyki w Warszawie.

Od 2018 roku Spółka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego ENERGOTECH LUBLIN SP. Z O.O. w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu diagnostyki sieci wysokiego i średniego napięcia”.